صفحه اصلی

به انستیتوت ملی تعلیمات زراعتی (نایک) خوش آمدید. این انستیتوت یگانه انستیتوت مسلکی تدریسی در افغانستان است که در زمینه حمایت شاگردان و تربیه معلمین برای مکاتب مسکلی کار میکند.
هدف عمده نایک احیای مجدد سیستم آموزشی زراعت است و از تمام کشور جوانان (اناث و ذکور) میتوانند به طور مطمیئن به این مرکز باکیفیت آموزشی بپوندند. همچنان میتوانند به شکل دوامدار در بخش زراعتی از دستاوردهای جدید ، به طور نمونه از مصونیت غذایی سهم بگیرند.


دروازه نایک برای فارغان تمام لیسه های مسلکی زراعتی افغانستان، بدون درنظرداشت جندر، تعصبات قومی، اقتصاد، و روابط سیاسی باز است. دانش آموزان نایک علاوه بر آموزش های مسلکی، آموزش های دیگری چون شخصیت سازی، احترام متقابل، کارکردان با صداقت و ایمانداری وغیره را نیز فرا می گیرند.

عزت الله مراد، مدیر عمومی انستیتوت ملی تعلیمات زراعتی

نایک تنها یک انستیتوت تربیه معلم نیست، بلکه نماینده تغییر در سیستم آموزشی زراعت در افغانستان است. در پنج سال گذشته دستاوردهای ما در بخش آموزشی زراعت، نمایانگر کار و تلاش پیگیر ما است. ما در نایک از دانش و تجارب یک دیگر استفاده میکنیم و در حقیقت از این روند یادگیری همیشه جهت پیشرفت خود و نایک بهره می بریم.

خالده مخلد، مدیر تدریسی انستیتوت ملی تعلیمات زراعتی